Lokalhistorisk Forening
for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne

Udviklings - og Formidlingsudvalget

Møde mandag, den 24. april 2017 kl. 09.30 i Den Faberske Samling.

På mødet talte vi om:

1. rullegardiner

2. filmaftener

3. eventuelt

4. næste møde

Ad.1: Faber-delen af udvalget er hele tiden i gang med registrering og katalogisering af genstandene i Samlingen, og deriblandt rullegardinerne. Samlingen af rullegardiner med motiv er på 77 stk. og hidtil har et par stykker af dem unddraget sig nærmere identificering. Ingolf har udarbejdet detaljebilleder af to af dem, det ene forestillende en "officiel bygning" og det andet forestillende en kirkebygning og har arbejdet med at identificere dem et stykke tid. Rutinemæssigt fremviste han dem for en gæst, Peder Fjeldsted, som her norske forbindelser, idet det ene af gardinerne umiddelbart ser ud til at stamme fra Norge - med fjelde i baggrunden. Bygningen var forsynet med Chr. d. 7's monogram, hvad der også indikerede, at den kunne være hjemmehørende i Norge.

Peder tog dem med til en samtale med et norsk par et par dage senere, og de kunne straks fortælle, at motivet var fra Rådhuset i Bergen. Så nu kan dette gardin indføres i kartoteket. For begge disse gardiner gælder, at de er omkranset af en "medaljon"lignende blomster-ramme, så det andet gardin er måske også fra Norge. Der arbejdes videre med det.

Da gardinerne over en periode er afleveret på Fabers Fabrik, nogle som ombytning for et nyere gardin, andre indleveret til reparation/udskiftning af gardinstang/lærred, er det ikke ganske sikkert, at de omtalte 2 gardiner stammer fra Fabers Fabrik - der var flere producenter af bemalede rullegardiner.

Ad.2: Veterandagen for tidligere Faber-ansatte forløb godt. Aftenen var i starten overtegnet med 15 stk., så faldt nogle stykker fra, og man endte med, at der på ventelisten kun stod 6 personer. Derfor vil der ikke i år være en gentagelse af aftenen. Derimod er Faber-udvalget enige om, at veterandagen skal gentages årligt, så længe der stadig er interesse for det. Aftenen bød på 50 minutter med film, og derefter kaffe og indbyrdes samtale. Der var god stemning blandt deltagerne, som helt klart kommer med det formål at møde "de andre gamle". En enkelt deltager, en tidligere sælger, kom helt fra Århus for at være med. Der var enighed om, at man vil kunne udvide antalllet af deltagere til 40 - men det kræver, at man kan være sikker på at låne dagplejens lokale, så kaffe og samtale kan foregå over et større område.

Der var flere deltagere, som har været i Samlingen ved tidligere arrangement, så ved kommende arrangementer vil det være nødvendigt at variere programmet - og der blev talt om, at nogle af de mange billeder, der findes fra fabrikken, kan sættes sammen i nye dias-shows. Der satses på en veterandag i april næste år.

Aftenen med fremvisning af jernbanefilmen og introduktion ved Jimmi Bisgaard havde også fuldt hus og et godt forløb. Nu har vi vist jernbanefilmen 3 gange og vil ikke gentage det i det kommende år.

Ad.3: I maj måned vil lokalet blive anvendt, når Den Faberske Fond holder bestyrelsesmøde. I maj måned er også det første af årets byvandringer, og da den forgår i Kværndrup, vil lokalet være tilgængeligt for alle interesserede efter byvandringen.

Ad.4: Næste møde i udvalget bliver mandag, den 30. okteber 2017 kl. 09.30.

Udviklings- og Formidlingsudvalget

Møde mandag, den 3. oktober 2016 kl. 09.30 i Den Faberske Samling.

På mødet talte vi om:

1. filmaftener

2. eventuelt

3. næste møde

Ad. 1. Faber-delen af udvalget har indgående drøftet, om der stadig er behov for/deltagere til en veterandag. Om der vil komme nogen - om der vil komme nok - om arrangementet kan gøre interessant nok - og om et et eventuelt arrangement bør være udelukkende for Faber-folk.

Overvejelserne er mundet ud i, at udvalget bør arrangere en aften eksklusivt for folk med tilknytning til den Faberske Fabrik - det kan være både tidligere ansatte og deres pårørende.

Således skal arrangementet ikke annonceres, der skal ikke sendes pressemeddelelser eller lignende. Det kan dog godt sætte i Byhornets arrangementskalender.

Der skal fremskaffes så mange mail-adresser på relevante personer som muligt. Faber-delen af udvalget påtager sig arbejdet med invitationer og afvikling af aftenen. Lokalhistorisk Forening sørger for kaffe, brød, øl vand - samt aftaler lån af dagplejernes lokale til servering af kaffe (projector osv.)

Aftenen er programsat til mandag, den 3. april 2017 kl. 19.00, og det påtænkes at vise filmen fra fabrikken, indtalt af Hanne Petersen, - den varer en halv time. Desuden overvejes det at vise filmen fra 1981, "Danish Symphony" fra 1981, den varer 20 min. Så skulle der være god tid til kaffe og samtale.

I foråret 2017 gentages arrangementet med fremvisning af jernbanefilmen, og Jimmy Bisgaard inviteres. Dette arrangement forelægges Lokalhistorisk Forenings bestyrelse til fastlæggelse af dato og endelig planlægning.

Ad. 2. Der blev foreslået at invitere en repræsentant fra Faber i Odense, for at vedkommende evt. kunne fortælle, hvad der foregår dér, men da der ikke er andet end navnet tilbage derinde, sortimentet er kraftigt beskåret, og markiser fås fra Tyskland, persienner fra Polen og Tjekkiet, blev tanken opgivet som uinteressant.

Fra Tage Rasmussens bo er indleveret diverse materiale, bl.a. svendebrev og kursusbevis, dette materiale vil blive indlemmmet i Samlingens arkiv.

Ad. 3. Næste møde i udvalget bliver mandag, den 24. april 2017 kl. 09.30.

Udviklings- og Formidlings-udvalget

Møde mandag, den 25. januar  2016

kl. 09.30 i Den Faberske Samling.

På mødet talte vi om:

  1. filmaften
  2. mere film
  3. eventuelt
  4. næste møde

Ad. 1

Der er filmaften i Den Faberske Samling mandag, den 4.4. kl. 19.30, hvor vi viser filmen om Ringe-Nyborg jernbanen.  Da filmen varer næsten 1 time, - og der også skal være tid til kaffe og almindelig drøftelse af filmen, bliver der ikke vist andre film denne aften. Derimod undersøger Poul, om Lars Viinholt Nielsen har lyst til at komme med et oplæg før filmen, ligesom han spørges om copyright-begrænsninger. Hvis det er muligt, arrangerer vi en lille udstilling om jernbanen med billeder fra lokalhistorisk forenings dækningsområde.Poul modtager tilmeldinger, max. 25 personer som sædvanlig.

Ad. 2

Faber-delen af udvalget vil videre drøfte, om der skal være endnu en veterandag med film, eventuelt i efteråret. Hvis det bliver besluttet, skal vi stræbe efter at få arrangementet med i Byhornet, ligesom der skal være åben pressemeddelelse, så invitationen kan nå lidt bredere ud.

Ad. 3

Til generel information:

Jimmi Bisgaard, der er fotografen bag filmen om jernbanen, har til Ingolf Søgaard Andersen tilbudt at filme Den Faberske Fabrik + evt. andre markante steder i Ryslinge (Tøjstrup, Højskolen o.a.) efter samme koncept som jernbanefilmene med før og efter billeder kædet sammen af en fortæller.

Efter afholdt møde med J.B. blev det besluttet at skrinlægge denne sag, som skønnedes at blive en kostbar affære, - og hvortil man ikke lige har en fortæller, som kan synliggøre forhistorien – og som nok også ville have et meget snævert publikum.

Der forefindes i arkivet en film fra 1993, som kommunen bekostede i kampagneøjemed. Den hedder: ”andet end træsko og stribede nathuer” og viser en række bygninger og institutioner i den ”gamle” kommune (Kroen, højskolen, skoler i området osv).

Den kunne vi eventuelt se i udvalget, for at afgøre om den bør indgå i filmkassen.

Ad. 4

Næste møde i udvalget bliver mandag, den 3. oktober kl. 09.30

 

Udviklings- og Formidlings-udvalget

Møde mandag, den 17. august  2015

kl. 09.30 i Den Faberske Samling.

På mødet talte vi om:

1.mindestue contra museum

2.besøg i Samlingen

3.filmaften

4.filmkasse

5.eventuelt

6.næste møde

 Ad. 1

Der var 27 gæster til veteran-arrangementet, som forløb godt. Det har derfor været under overvejelse, om der eventuelt skulle afholdes endnu ét/evt.årligt tilbagevendede veteran-arrangement. Udvalgets diskussion om emnet mundede ud i, at stedet musealt betragtet ikke kan trække publikum flere gange – når man har set stedet, er det det. For at kunne trække publikum, skal der ske nye tiltag (festival/events/ny udstilling), og der er ingen grund til kunstigt at trække stedet op. Stedet er at betragte som en mindestue. Det egner sig glimrende til filmaftener af mere almen interesse, og vi vil derfor koncentrere os om foreløbig én årlig filmaften.

Ad. 2

Det er dog ønskværdigt, at kendskabet til Samlingen udbredes, da vi gerne ser flere besøgende. Med dette formål for øje vil Edvin sørge for, at Samlingens plakat optages i den kommende bycollage over Kværndrup – denne collage skal opsættes ved busstoppesteder. Runa forsøger at få samme plakat eksponeret på plakatsøjlen ved Fabrikken i Ryslinge. Herudover vil Runa lejlighedsvis bringe plakaten på vores facebookside.

Ad. 3

Vi vil forsøge at arrangere en filmaften i april måned 2016, så arrangementet kan bringes i Byhornet. Og denne aften vil vi vise filmen om jernbanen Ringe-Nyborg med Lars Winholt + evt. noget Faber-relateret af kortere varighed.

Ad. 4

I Samlingen er oprettet en filmkasse – der skal udarbejdes en indholdsfortegnelse, så vi får et overblik over tilgængeligt filmmateriale. I kassen er begge jernbanefilm fra området, og der blev i dag indleveret en film om Mogensens trævarefabrik + ”skemanden”. Denne film ville egne sig godt til en kommende Ryslingeaften. Vi overvejer, om den film, der er optaget i forbindelse med et Ryslinge Forsamlingshus-jubilæum, kan redigeres/beskæres/bearbejdes, så den bliver seværdig. Flemming har filmen liggende.

Ad. 5

Fra Annegrethe Rasmussen var indleveret diverse billeder + et kortspil. Flemming forsøger at sætte navn på personerne på billederne.

Ad. 6

Næste møde i udvalget bliver

Mandag, den 25. januar 2016 kl. 09.30

Udviklings- og Formidlings-udvalget

Møde mandag, den 19. januar  2015

kl. 09.30 i Den Faberske Samling.

På mødet talte vi om:

1.sikring af lokalet

2.besøg i Samlingen

3.filmaften for veteraner

4.filmaften for Møllelauget

5.lidt af hvert

6.næste møde

 

 

 

Ad. 1

Efter indbrud har bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening vedtaget at sikre lokalet, og netop i dag var der besøg af en sagkyndig på området ledsaget af Lennart Jørgensen fra Kommunen. Efter gennemgang af huset besluttedes, at der etableres alarm (sirene) og skiltning. Kommunen tager sig af det videre fornødne, og ville forsøgsvis søge fondsmidler til etableringen. Hvis dette ikke lader sig gøre, sørger Lokalhistorisk Forening for financieringen. Ved etablering er det nødvendigt at udskifte/omlægge nøglesystemet, og Poul kontakter Lennart Jørgensen for at sikre, at vi også fremover har mulighed for at låne dagplejens køkken.

 

Ad. 2

Der har været henvendelse fra 2 lokale damer fra Gislev, de var interesserede i et besøg i samlingen. Den ene var ansat i Odense Bys Museum og begge historieinteresserede. Poul aftaler nærmere og fremviser lokalet. Udvalget glæder sig over al interesse for Samlingen og håber, at besøg på længere sigt kan udbrede kendskabet til stedet.

 

Ad. 3

Flemming, Elsebeth og Ingolf indbyder til veterandag i Samlingen den 16. april kl. 15-17, og en alternativ dag den 29. april kl. 15-17, hvis der skulle være flere end 25 personer, der melder sig til. Der udsendes indbydelse via tidligere Faber-ansattes tilgængelige mail-adresser, arrangementet omtales i Byhornet (dog ikke alternativ-datoen), men der bliver ellers ikke annoncering eller presseomtale. Arrangementet henvender sig først og fremmest til tidligere medarbejdere på Faber og deres pårørende.

Der fremvises to nyredigerede lysbilledserier fra ca. 1965 og 1970-1990. Serien består af 54 dias, som nu bliver forsynet med lyd, baseret på teksterne fra de gamle kartotekskort + enkelte nye tekster. Ud over diasserien vises også filmen ”Sådan”. Problemet med at skaffe ”lyd” til billederne bliver løst i samarbejde med lydmanden fra MAS, Ib Skov, indtaling foretages af en tidligere Faber-medarbejder, og Flemming samler elementerne.

I forbindelse med veterandagen bliver der foretaget nyophængning af rullegardiner, så der kan vises mere lokale eksempler, med bl.a. Egeskov Slot, Brahetrolleborg, Odense Rådhus.

Poul forsøger at få en aftale i stand, så vi begge datoer kan låne dagplejens lokale og servere kaffen herinde.

 

Ad. 4

Den 9. marts er der filmaften om Egeskov Mølle og Egeskov Marked i samarbejde med møllelauget.

 

Ad. 5

Der er udkommet en bog: ”Odense retake. En by i forandring.” Morten Jac/tekst Anders W. Bertelsen, Udgivet på forlaget key2see, med billeder fra det gamle Odense sammenstillet med nye fotos fra nøjagtig samme vinkel. Det undersøges, om vi har den på arkivet. Hvis ikke, er den muligvis interessant at anskaffe.

Der er endvidere netop sendt to dvd ´er på markedet, omhandlende De fynske jernbaner, som vises i en filmisk collage. Det er interessant materiale, som kan indgå i eventuelle filmaftener. Det undersøges, om film + bogmateriale vedrørende samme allerede findes i arkivet, ellers indkøbes det.

 

Ad. 6

Næste møde i udvalget bliver

Mandag, den 17. august 2015 kl. 09.30

 

 

Efter mødet har Ingolf Søgaard Andersen bedt Edvin oprette en mailadresse for Den Faberske Samling, hvortil Flemming Dalskov, Elsebeth Trankjær og Ingolf Søgaard Andersen har password.

Adressen er: denfaberskesamling@gmail.com

Adressen findes også på hjemmesiden under Den Faberske Samling.

 

 

 

 

Referat af møde Udviklings- og Formidlingsudvalget

mandag, den 15. september 2014 kl. 09.30 i Den Faberske Samling.

På mødet talte vi om:

1.lokalet og dets anvendelse

2.arbejdet med film-kassen

3.film-aftener

4.næste møde

Ad. 1

Plancherne med billeder af jubilarer er ajourført, og dermed komplette. Flemming har haft kontakt til alle og sikret sig samtykke til offentliggørelsen. I lokalet er det altid plancherne, der får gæsternes opmærksomhed, så det er godt, at alle de jubilarer, der har ønsket det, har fået deres billede på.

Lokalet har som forventeligt ikke haft mange gæster i sommer, men i udvalget er der enighed om, at lokalet er værdifuldt i lokalhistorisk sammenhæng, og at det med et par årlige filmaftener og fremvisning ved arkiv-åbent og på forespørgsel eksponeres i rimelig grad. 

Den Faberske Fond vil afholde et kommende bestyrelsesmøde den 27. november i lokalet, og Poul aftaler med dagplejen om mulighed for lån af deres køkken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2

Arbejdet med filmkassen fortsætter, og Flemming fremviste udkastet til en diasserie, der viser fabrik og fabrikation i nyere tid.

Hele serien skal bestå af 51 billeder i alt, hvoraf de fleste forefindes på dias og med tilhørende tekster i kartoteket. De 16 første billeder i serien skal vise opstart og historie. Disse billeder er: 1) en mand - en idé – et produkt, 2) et gammelt billede af (muligvis) Chr. Faber som malersvend, 3) rullegardinerne fra direktionskontoret, 4) Fabrikken i 1912, 5) datterselskaberne, 6) Fabrikken i 30´erne, 7) Chr. Faber ved en udstilling, 8) villa Vesta, 9) Chr. Fabers urnegravplads ved villaen, 10) Chr. Fabers billede med sølvkransen omkring, 11) Chr. Faber med ridderkors, 12) Harry Faber, 13) Harry og Anna Faber, 14) diagram over virksomhedens selskaber, 15) Børge Wæde, 16) Kontoret, 17) kantinen. De efterfølgende billeder er fra fabrikationen og forefindes som dias.

At overføre nogle af de første billeder, så de kan indgå på en dvd sammen med de øvrige, kræver en professionel fotografs medvirken. Flemming tager kontakt til en fotograf og regningen sendes til Lokalhistorisk Forening. Det kan senere besluttes, om der eventuelt skal lydspor på dvd´en.

 

Ad. 3

Det blev foreslået at holde et arrangement for ”faber-veteraner”, hvor særligt indbudte dels kunne se lokalet, dels eventuelt den færdige diasserie, hvis den er klar. Faber-delen af udvalget sørger for fastsættelse af dato og tidspunkt og sender invitationer ud.

Lokalhistorisk-delen af udvalget sørger for det praktiske omkring arrangementet, idet vi vil forsøge at låne dagplejens lokaler til servering af kaffen, så selve Samlingen kan stå pænt og ryddeligt. Tidspunktet på dagen kunne f.eks. være mellem kl. 15-17. Lokalet fungerer bedst, hvis der ikke er flere end 25 personer indbudt.

Herefter så vi filmen om Egeskov marked, som vi har planlagt at fremvise sammen med filmen om Egeskov mølle. Denne aften skal foregå mandag, den 9. marts evt. i samarbejde med møllelauget.

 

 

Ad. 4

Næste møde i udvalget bliver mandag, den 19. januar 2015 kl. 09.30

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

Udviklings- og Formidlings-udvalget

Møde mandag, den 10. marts 2014 kl. 09.30 i Den Faberske Samling.

 mødet talte vi om:

1.film-aften den 3.4.

2.film-aftener generelt

3.forøgelse af samlingen

4.Bogen om Faber

5.næste møde

 

Ad. 1

Den planlagte filmaften den 3.4. mangler en speaker til Faber-filmen. Hvis Flemming er forhindret i at komme, sender han noter til filmen til Runa, (som evt. konfererer med Ingolf). Hvis Flemming kommer til aftenen, ser vi hans dias-serie fra fabrikken efter at filmen er forevist. Ellers kan vi evt. vise Danish Symphony bagefter. Tilbagemelding afventes.

Filmaftenen er omtalt i Byhornet, som er lige på trapperne.

 

Ad. 2

Til fremtidige film-aftener skal de tilgængelige film med tilhørende noter samles i en kasse, så vi kan fremvise filmene med passende mellemrum. Ingolf, Elsebeth og Flemming udarbejder en film-kasse.

Vi talte lidt om, at det kan have visse vanskeligheder, at invitere hele pensionistforeninger ad gangen, da pladsforholdene ikke helt er til det, men naturligvis skal sagen nærmere undersøges. Pensionistforeningerne er kendt for at møde talstærkt op til alle arrangementer, om ikke andet så for samværets og kaffens skyld.

I Samlingen planlægger vi at vise film også fra de tre byområder. Gislev-filmen har været vist flere gange. Næste film kan evt. blive fra Kværndrup, og filmen fra Egeskov Mølle er en mulighed evt. sammen med filmen om Egeskov Marked. Filmen om Egeskov Mølle ville naturligt kunne vises i samarbejde med Egeskov møllelaug. (Edvin har efter mødet haft kontakt med lauget og melder tilbage, at møllelauget er interesserede i et samarbejde). Edvin arbejder videre med dette.

 

Ad. 3

I gården ved villa Vesta befinder sig en medarbejdergave fra 100 års jubilæet. Det var smedene fra fabrikken, der fremstillede en kobber-persienne – den var forsynet med lys og vand-effekter. Flemming undersøger, om de nye ejere vil afgive den til samlingen.

Runa havde modtaget fra Tage Rasmussens enke (Tage var værkfører): 1 stk. ur + en kapselåbner i gul plast. Uret var en gave til medarbejderne i forbindelse med certificeringen af Faber-produktionen, der fandtes både et herre- og et dame-ur. Effekterne indlemmes i Samlingen.

 

Ad. 4

Ingolf bad os huske, at Bogen om Faber findes i temmelig mange eksemplarer, og kan foræres til særligt interesserede personer.

 

Ad. 5

Næste møde i udvalget bliver

Mandag, den 1. september 2014 kl. 09.30

 

       

Udviklings- og Formidlings-udvalget

Møde mandag, den 30. september  2013

kl. 09.00 i Den Faberske Samling.

På mødet talte vi om:

1.film-aften

2.lokalet

3.eventuelle aktiviteter

4.vi lærer lidt om fabrikationen

5.næste møde

 

Ad. 1

Flemming foreviste 2 videoer, den ene fra 1971 og den anden fra perioden 1965-81. Den første var en film, der har været fremvist for gæster på fabrikken, en tidstypisk og meget interessant ”reklame”-film. Den anden havde Flemming sammensat fra diasserier, taget over en længere periode og fra hele fabrikationen – den udmærkede sig ved at have mange billeder af genkendelige, navngivne personer. Flemming havde forsynet den med underlægningsmusik, og den var meget se-værdig. Begge videoer er yderst velegnede til en filmaften i Samlingen.

Der blev fastlagt dato for det kommende års filmaften, hvor jubilæumsfilmen fra 1935 vises igen, og derudover en eller begge ovennævnte videoer, som tiden og stemningen i lokalet indbyder til.

Filmaftenen bliver torsdag, den 3. april 2014, datoen kan dermed annonceres i Byhornet, som udkommer i marts måned.

Flemming arbejder løbende med videoer fra fabrikationen, og har planer om videoer fra Faber-revuer.

 

Ad. 2

Et lysstofrør skal skiftes, og der skal aftales nærmere om lokalets opvarmning. Det sørger Poul for.

Efterhånden som gammelt materiel, f.eks. TV, båndoptager o.l., overflødiggøres, vil det blive fjernet fra Samlingen.

 

Ad. 3

Pensionistforeningen i Kværndrup har fået tilbudt en fremvisning af Samlingen, interessen var til stede, og Poul aftaler nærmere omkring arrangementet.

Tilbud om fremvisning skal ligeledes gives til pensionistforeningerne i Gislev og Ryslinge.

Som forventeligt er antal besøgende afhængigt af arrangementer i lokalet, og vi skal derfor overveje, om der er andre foreninger, der kan have interesse i tilbuddet.

 

Ad. 4

Ingolf fortalte om den fabrikation af persienner, som foregik i udlandet og som var baseret på konfektionerede halvfabrikata – virksomhederne modtog så disse halvfabrikata og tilkøbte værktøj, f.eks. afkortningsmaskiner og hullemaskiner, og kunne dermed fremstille ikke standardiserede produkter, uden at skulle investere i de store maskiner, maleanlæg osv.

 

Ad. 5

Næste møde i udvalget bliver

Mandag, den 10. marts 2014 kl. 09.30

 

                                                   

Et medlemskab af Lokalhistorisk Forening er en støtte til det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Ryslinge Kommune

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk