Lokalhistorisk Forening
for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne

Vedtægter for Lokalhistorisk Forening for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne

§ 1.  Foreningens navn er Lokalhistorisk forening for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne.

§ 2.  Foreningens formål er: At fremme og styrke den almene interesse for Gislev, Kværndrup og Ryslinge sognes historie og medvirke til at bevare egnens historiske værdier samt drive et arkiv.

At indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke statslig herkomst med tilknytning til dækningsområdets historie, borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed.

§ 3. Det indsamlede materiale anses som offentlig eje, og dets forbliven som sådant garanteres.

§ 4. Foreningen er medlem af Sammenslutningen af lokal arkiver i Fyns Amt (SLA Fyn) og Sammenslutningen af Lokalarkiver (SDLA) og deltager i lokale, regionale og landsdækkende fællesregistreringer, der er arrangeret eller godkendt af SLA. I øvrigt samarbejder foreningen med andre arkiver og beslægtede institutioner og kan afstemme sine arbejdsplaner herefter.

§ 5. Alle med interesse for Gislev, Kværndrup og Ryslinge sognes historie kan blive medlem ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 6. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes senest ved udgangen af april måned. Der indkaldes til generalforsamling ved annoncering i lokalt annonceblad senest 8 dage forud.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formandens beretning/Arkivlederens beretning

4. Fremlæggelse af regnskabet

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleant

8. Valg af revisor

9. Valg af revisorsuppleant

10. Fastsættelse af kontingent

11. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 5 dage før. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer. Der føres protokol over generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det eller mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af motiveret dagsorden.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden en måned efter begæring herom er fremsat og indkaldes som til en ordinær generalforsamling. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

                                                                                                                                           

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Motivation for generalforsamlingen

4. Eventuelt

 

Procedure i øvrigt som i § 6.  Hvert medlem har én stemme.

§ 8. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§9. Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på 9 personer. På lige årstal afgår 4 bestyrelsesmedlemmer. På ulige årstal afgår 5 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges en suppleant hvert år. Der vælges endvidere 1 revisor hvert år for en 2-årig periode og hvert år 1 revisorsuppleant.

§ 10. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over møderne.

§ 11. Bestyrelsen udpeger en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets drift, samlingens tilstand og dens benyttelse i henhold til SLAs standardinstruks for arkivledere. Arkivlederen ansætter selv sine medhjælpere. Bestyrelsen udpeger en ansvarlig redaktør for foreningens tidsskrift "Byhornet".

§ 12. Bestyrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samling opbevares betryggende, er forsvarligt registreret, og at de er offentligt tilgængelige med fast åbningstid, dog således at SLAs tilgængelighedsregler respekteres. Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af en arbejdsplan og et budget samt overholdelse heraf.

§ 13. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.

§ 14. Pengemidler, som foreningen råder over, skal indestå på en for foreningen oprettet konto i et pengeinstitut.

§ 15. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 16. Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling ved simpelt stemmeflerhed, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret eller når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

§ 17. Ophør af foreningen kan ske ved simpel stemmeflerhed ved 2 på hinanden med mindst to ugers mellemrum følgende generalforsamlinger.

§ 18. Skulle foreningen ophøre, skal samlingerne anbringes efter nærmere aftale med Kommunalbestyrelsen og SLA, så deres forbliven i offentlig eje og deres tilgængelighed er garanteret.

§ 19. Ved opløsning overføres eventuel formue til andet lokalhistorisk arbejde efter bestyrelsens afgørelse.

§ 20. Medlemskab af SLA kan opnås, når disse vedtægter er godkendt af SLA, idet en sådan godkendelse er en forudsætning for medlemskabet af disse sammenslutninger.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. februar 2007.

Vedtægtsændring vedtaget på den ordinære generalforsamling den 8. februar 2012.

Vedtægtsændring vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. februar 2020.

 

Et medlemskab af Lokalhistorisk Forening er en støtte til det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Ryslinge Kommune

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk